2021 - சுப முகூர்த்த தேதிகள்

2021 - சுப முகூர்த்த தேதிகள்

Dear Writers, இத்தளத்தில் எழுத விரும்புகிறவர்கள், [email protected] என்ற மின்னஞ்சலிலோ சைட் அட்மினின் (smteam) தனி செய்தியிலோ தொடர்பு கொள்ளவும்.தளத்தில் கதைகளை பதிவது எப்படி- விளக்கம்

சுபமுகூர்த்த தேதிகள்  2021


Muhurtham Date Day Type
January
17th January 2021 Sunday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
18th January 2021 Monday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
25th January 2021 Monday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
27th January 2021 Wednesday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
February
01st February 2021 Monday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
03rd February 2021 Wednesday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
04th February 2021 Thursday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
08th February 2021 Monday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
15th February 2021 Monday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
22nd February 2021 Monday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
24th February 2021 Wednesday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
25th February 2021 Thursday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
March
03rd March 2021 Wednesday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
10th March 2021 Wednesday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
11th March 2021 Thursday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
15th March 2021 Monday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
24th March 2021 Wednesday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
April
25th April 2021 Sunday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
29th April 2021 Thursday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
May
09th May 2021 Sunday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
14th May 2021 Friday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
17th May 2021 Monday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
23rd May 2021 Sunday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
24th May 2021 Monday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
28th May 2021 Friday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
June
04th June 2021 Friday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
06th June 2021 Sunday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
13th June 2021 Sunday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
14th June 2021 Monday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
16th June 2021 Wednesday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
18th June 2021 Friday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
21st June 2021 Monday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
27th June 2021 Sunday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
28th June 2021 Monday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
July
01st July 2021 Thursday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
04th July 2021 Sunday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
07th July 2021 Wednesday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
15th July 2021 Thursday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
16th July 2021 Friday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
August
20th August 2021 Friday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
26th August 2021 Thursday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
27th August 2021 Friday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
September
03rd September 2021 Friday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
08th September 2021 Wednesday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
09th September 2021 Thursday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
10th September 2021 Friday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
16th September 2021 Thursday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
23rd September 2021 Thursday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
24th September 2021 Friday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
27th September 2021 Monday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
October
08th October 2021 Friday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
17th October 2021 Sunday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
24th October 2021 Sunday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
25th October 2021 Monday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
28th October 2021 Thursday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
November
08th November 2021 Monday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
10th November 2021 Wednesday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
15th November 2021 Monday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
21st November 2021 Sunday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
22nd November 2021 Monday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
24th November 2021 Wednesday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
25th November 2021 Thursday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
29th November 2021 Monday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
December
02nd December 2021 Thursday தேய்பிறை முகூர்த்தம்
08th December 2021 Wednesday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
09th December 2021 Thursday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
10th December 2021 Friday வளர்பிறை முகூர்த்தம்
13th December 2021 Monday வளர்பிறை முகூர்த்தம்


  • Published
    Mar 20, 2020
  • Page views
    565

Advertisements

Latest Episodes

Advertisements