அத்தியாயம் 15 - இணைந்த நிழல்கள்

#5
Fantastic epi kalpana. The way you narrate is awesome. All the factors like Thrill, betrayal, romance, bravery, strategy etc needed for a historical fiction is presented in an elegant way kalpana. I don't know what to say. Super super super. The language is wow. You are rocking. The fast paced narration is adding to the beauty. Waiting for adhans and kanyas next move.
 

Premalatha

General
SM Team
#6
மூளை தீட்டியது தந்திரம்
மனசு சொல்லுவது கன்யா மந்திரம்
அவள் முகமோ அவன் மனதில் சித்திரம்
ஆதனுக்கோ அவன் நிலை விசித்திரம்
அவங்க காதல் படைக்குமா சரித்திரம்...
 

Advertisements

Top