அத்தியாயம் 15 - இணைந்த நிழல்கள்

#5
Fantastic epi kalpana. The way you narrate is awesome. All the factors like Thrill, betrayal, romance, bravery, strategy etc needed for a historical fiction is presented in an elegant way kalpana. I don't know what to say. Super super super. The language is wow. You are rocking. The fast paced narration is adding to the beauty. Waiting for adhans and kanyas next move.
 
#6
மூளை தீட்டியது தந்திரம்
மனசு சொல்லுவது கன்யா மந்திரம்
அவள் முகமோ அவன் மனதில் சித்திரம்
ஆதனுக்கோ அவன் நிலை விசித்திரம்
அவங்க காதல் படைக்குமா சரித்திரம்...
 
Top