உரசாதே உசுரத்தான் - முதல் விமர்சனம் 😍😍

#43
Remarkable review Premkka..🙌🙌🙌🙌
Spellbound..🙊🙊🙊🙊.. Performance..Ya..
தங்களது விமர்சனம்..மூலம் எங்கள் மனதில் சிம்மாசனம் இட்டு அமர்ந்து விட்டீர்கள்....🙆🙆🙆🙆
செம...செம...செம....💃💃💃💃
கவிதை எல்லாம்... வேற லெவல்..😀
 
#44
Remarkable review Premkka..🙌🙌🙌🙌
Spellbound..🙊🙊🙊🙊.. Performance..Ya..
தங்களது விமர்சனம்..மூலம் எங்கள் மனதில் சிம்மாசனம் இட்டு அமர்ந்து விட்டீர்கள்....🙆🙆🙆🙆
செம...செம...செம....💃💃💃💃
கவிதை எல்லாம்... வேற லெவல்..😀
Thank you Chello ❤️❤️
I am shocked to see your comment ...
It’s my turn to spellbound 🥰🥰🥰
 

Find SM Tamil Novels on mobile

Latest Episodes

Mobile app for XenForo 2 by Appify
Top