ஒரு வார்த்தை விளையாட்டு 2

#1
1) கடிதம்
தகவல்
எழுத்து


2) அனுதாபம்
பரிதாபம்
பரிவு


3) மைதானம்
விளையாட்டு
திடல்4) வஞ்சகம்
தீங்கு
கேடு5) அலுப்பு
அசதி
களைப்பு6) தீபம்
சுடர்
ஒளி

7)கடன்
உதவி
பிரதிபலன்8) காண்
காடு
வனம்

9) மகிழ்ச்சி
இன்பம்
விஸ்வநாத

10) வேலை
காசு
மாதம்
 

Advertisements

Top