கண்ணி(யின்)ன் விசை!!!!!

#1
கண்ணி(யின்)ன் விசை...கண்டனன் கண்ணியின் கண்களை சற்றே!

கண்டது கண்ணிலே கனிபோல் நின்றிட

வேறொரு காட்சியும் கண்டேன் இல்லை!

யாதொரு செயலும் செய்தேன் இல்லை!

கண்டவள் கலைந்து சென்ற பொழுதும்

கண்டதை எண்ணியே களித்தி ருந்தேன்!

கண்ணிலே இப்படி யொருவிசை யாயென

கண்ணாடி பார்த்து கடிந்து கொண்டேன்

தெரிந்தது அவள்முகந் தான்என் முகமன்று!

புரிந்தது விழிவிசையின் திண்மை நன்றாய்!!!!பாவகை: நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா

- கி. பாகுபலி அபிஷேக்.
 

Guhapriya

Well-known member
#2
கண்ணி(யின்)ன் விசை...கண்டனன் கண்ணியின் கண்களை சற்றே!

கண்டது கண்ணிலே கனிபோல் நின்றிட

வேறொரு காட்சியும் கண்டேன் இல்லை!

யாதொரு செயலும் செய்தேன் இல்லை!

கண்டவள் கலைந்து சென்ற பொழுதும்

கண்டதை எண்ணியே களித்தி ருந்தேன்!

கண்ணிலே இப்படி யொருவிசை யாயென

கண்ணாடி பார்த்து கடிந்து கொண்டேன்

தெரிந்தது அவள்முகந் தான்என் முகமன்று!

புரிந்தது விழிவிசையின் திண்மை நன்றாய்!!!!பாவகை: நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா

- கி. பாகுபலி அபிஷேக்.
Super bro 👌👌
 
#7
கண்ணி(யின்)ன் விசை...கண்டனன் கண்ணியின் கண்களை சற்றே!

கண்டது கண்ணிலே கனிபோல் நின்றிட

வேறொரு காட்சியும் கண்டேன் இல்லை!

யாதொரு செயலும் செய்தேன் இல்லை!

கண்டவள் கலைந்து சென்ற பொழுதும்

கண்டதை எண்ணியே களித்தி ருந்தேன்!

கண்ணிலே இப்படி யொருவிசை யாயென

கண்ணாடி பார்த்து கடிந்து கொண்டேன்

தெரிந்தது அவள்முகந் தான்என் முகமன்று!

புரிந்தது விழிவிசையின் திண்மை நன்றாய்!!!!பாவகை: நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா

- கி. பாகுபலி அபிஷேக்.
அருமை bro
 
#9
கண்ணி(யின்)ன் விசை...கண்டனன் கண்ணியின் கண்களை சற்றே!

கண்டது கண்ணிலே கனிபோல் நின்றிட

வேறொரு காட்சியும் கண்டேன் இல்லை!

யாதொரு செயலும் செய்தேன் இல்லை!

கண்டவள் கலைந்து சென்ற பொழுதும்

கண்டதை எண்ணியே களித்தி ருந்தேன்!

கண்ணிலே இப்படி யொருவிசை யாயென

கண்ணாடி பார்த்து கடிந்து கொண்டேன்

தெரிந்தது அவள்முகந் தான்என் முகமன்று!

புரிந்தது விழிவிசையின் திண்மை நன்றாய்!!!!பாவகை: நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா

- கி. பாகுபலி அபிஷேக்.
சூப்பர்ப், பாகுபலி அபிஷேக் தம்பி
 

Kathambari

Author
Author
SM Exclusive Author
#10
கண்ணி(யின்)ன் விசை...கண்டனன் கண்ணியின் கண்களை சற்றே!

கண்டது கண்ணிலே கனிபோல் நின்றிட

வேறொரு காட்சியும் கண்டேன் இல்லை!

யாதொரு செயலும் செய்தேன் இல்லை!

கண்டவள் கலைந்து சென்ற பொழுதும்

கண்டதை எண்ணியே களித்தி ருந்தேன்!

கண்ணிலே இப்படி யொருவிசை யாயென

கண்ணாடி பார்த்து கடிந்து கொண்டேன்

தெரிந்தது அவள்முகந் தான்என் முகமன்று!

புரிந்தது விழிவிசையின் திண்மை நன்றாய்!!!!பாவகை: நிலைமண்டில ஆசிரியப்பா

- கி. பாகுபலி அபிஷேக்.
அருமை
 

Advertisements

Top