தோசையும் அதன் பின்னால் இருக்கும் ஆன்மிகமும், ஜோதிடமும்...

#21
நம் முன்னோர்கள் என்ன உணவை பற்றி சொல்லியிருந்தாலும் அது நல்லதாகவும் உடலுக்கு ஏற்றதாகவும் மட்டும் இல்லாமல் ஆன்மீகத்தோடும் ஒத்துருக்கிறது... இப்போதெல்லாம் குழந்தைகள் நம் பாரம்பரிய உணவை விரும்பாமல் பீசா...பர்க்கர் என்னும் உணவிற்கு கட்டுப்படுகிறார்கள்...பெற்றோர்கள் நல்லதை எடுத்துச் சொல்லி தீயதை விலக்க கற்றுக்கொடுக்க வேண்டும் அருமை டியர்....
உண்மை தான் டியர். மைதா செய்து வர அனைத்து உணவும் நோய்ய உருவாக்க கூடியவைகள்
 

Find SM Tamil Novels on mobile

Latest updates

Mobile app for XenForo 2 by Appify
Top