புகையிலை விளைந்த நிலத்தில் இயற்கை விவசாயம்

#19
அருமை டியர் படித்தவர்கள் எல்லாம் விவசாயத்தில் ஈடுபட்டு புதுபுதுயுக்திகளை கையாளுவது இனி வரும் தலைமுறைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும்... நல்ல விசயம் செய்கிறீர்கள்... இதை பார்க்கும் போது நாமும் இந்த மாதிரி செய்யலாம் என தோன்றுகிறது.... இயற்கை உரம் பற்றி நிறையவிசயம் தெரிந்து கொண்டோம்...நன்றி டியர்
 

Find SM Tamil Novels on mobile

Latest updates

Latest Episodes

Mobile app for XenForo 2 by Appify
Top