மொய் வைக்கும்போது ஒரு ரூபாய் சேர்த்து வைப்பது ஏன்?

Advertisements

Top